Guaco - Por Eso Canto

Cuando el silencio acude al fuego
Y la marea sopla el viento
Cuando cambia la hora del tiempo
En un papel escribo versos
Sin discutir, ay quiero u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.