American Aquarium - 'Til the Final Curtain Falls

I'll be yours 'til that final curtain falls
I'll be yours forever and a day
'Til the van's all packed
'Til the stage lights fade to black
I'll be ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.