American Aquarium - I Gave Up the Drinking (Before She Gave Up on Me)

Well I burned my fair share
Of bridges here and bridges there
And I gave into every hazard of the occupation
For years I called a highway home
But...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.