American Aquarium - Work Conquers All

This old town's
Been a-bringin' me down
For what seems like a lifetime
I made a lot of noise
Tryin' to find that voice
That I'd one day call mine...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.