American Aquarium - One Day at a Time

Wide-eyed and twenty-one, 'nother shot of Jameson
To calm my nerves before this nightly masquerade
What people saw as nonchalant, a complex conditio...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.