Snow tha Product - Myself

Hmm myself
Yeah
Hmm myself

Yeah, yeah
Hmm I swear to God I love myself
I came up got that money by myself
Fuck Backwoods, I roll that dope all...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.