Bryant Myers - Porque Te Mientes

Yo no entiendo cuál es tu juego
Si sabes que siempre vuelves a mí
Pa' que te lo meta de nuevo
Como la última vez que te lo metí

¿Por qué te ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.