Spiff TV - Thinkin

The Union, yeah
Real trap shit
I told Spiff we talking records
Real Hasta La Muerte
Dímelo Spiff
The Runners
Yeh, esta es La Unión
Future
Anue...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.