DJ Esco - Bring It Out

DJ EscoMoe City
Super Future, fire marshall, astronaut
Gang with me, LBG

I got that thing in the car, I'm 'bouta bring it out
Fuck what you talk...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.