DJ Esco - Fuk Faces

ATL Jacob

Me and lil' mama, we exchange the fuck faces
Pour the brown liquor up, make me go brazy
Coolin' you down, you makin' me win

Me and l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.