Roby Facchinetti - Notte A Sorpresa

Prendo la strada del centro
Stasera non rientro da te, ormai
Lingua di menta fra i denti
Pensieri distanti da te, ormai

È dissetante gustarsi la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.