Travi$ Scott - Eye 2 Eye

Murda on tha beat, that's not nice

Real nigga, I
Get high, touch the sky
Right hand in the air
Left hand in the pot
Real nigga, I
We see eye t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.