Travi$ Scott - Motorcycle Patches

Motorcycle patches on my jacket
Rip all the money out the plastic
Put it on her tongue and now she dancin'
Gave her everything, now whatchu asking ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.