Rolf Zuckowski und seine Freunde - Es schneit

Es schneit, es schneit
Kommt alle aus dem Haus
Die Welt, die Welt
Sieht wie gepudert aus
Es schneit, es schneit
Das müsst ihr einfach sehen
Komm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.