DRAM - Crumbs

Big Baby D.R.A.M. get the big bread
Big Baby D.R.A.M. get the big loaves
Big Baby D.R.A.M. on your head
Big Baby D.R.A.M. do it the most

Bitch, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.