MoneyBagg Yo - Mandatory Drug Test

Crack the seal it's potent, you can smell when it's medical
I doubled the cup to let you know I ain't drinkin' nothin' regular
I keep a couple shots...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.