Lotto Boyzz - FaceTime Me

And I don't really like typing
Babe just FaceTime me
And I ain't talking about no iPhone
Baby I got time for somebody (somebody)
And I don't reall...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.