Lotto Boyzz - Birmingham (Anthem)

AYD, are you dumb boy?

I, come from
These ends
Peng ting, out of town
She hurt my feelings yeah
Might just go to Broad Street on the weekend
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.