Tony Dallara - Come Prima

Come prima
Più di prima
T'amerò
Per la vita
La mia vita
Ti darò

Sembra un sogno
Rivederti, accarezzarti
Le tue mani
Tra le mani
Str...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.