Quavo - SHINE

Tay Keith, fuck these niggas up!

Two more drinks, bet she go in, for sure (Two)
Low key dates, uh, nobody knows (No, nobody)
Get your rake 'cause...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.