Youthful Praise - He Is Exalted / Give You Praise

He is exalted, the King is exalted
And I will praise Him
He is exalted, the King is exalted
And I will praise His name

He is Lord, forever his t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.