DJ Vice - Steady 1234

A steady beat goes 1, 2, 3, 4
A steady heart goes "I love you more"
I know sometimes it's confusing
A steady beat goes 1, 2, 3, 4
A steady heart g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.