Lin-Manuel Miranda - We Know The Way (Finale)

Aue, aue
We set a course to find
A brand new island everywere we roam
Aue, aue
We keep our island in our mind
And when it's time to find home
We...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.