Vinnie Paz - Yev Kassem

You just started rapping, muhfucker, Vinnie P a vet
Don't believe me yet or this motherfucker will squeeze a TEC
How does a single one of y'all that...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.