Lauren Daigle - Jingle Bells

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.