Travi$ Scott - Outside

All my niggas outside
Ain't goin' in
We been hangin' outside
Ain't goin' in

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah automatic
Yeah always got it on me bab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.