Marcella Bella - Io Domani

Io domani glie lo dico che non l'amo più
Gli confesso che al suo posto ora ci sei tu
Ho lottato contro l'attrazione strana delle tue mani
Mi fac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.