Young Thug - F Cancer

Ay fuck cancer, shout out to Boosie (real spit)
I fuck your main bitch, I gave her cooties (slime season)
Let's get it (hey)

Get it, all my nigga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.