Prinz Pi - Lösung / Gepäck

Die Welt verwirrt mich, wurde komplizierter
Keine Lösung ging ganz auf, die ich kombiniert hab’
Ich seh’, was sie aus dir macht einen Klassiker
Ich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.