Keyshia cole - Nothing To Me

People talk, it's just word of mouth
No, it ain't nothing to me
You talking loud 'cause I'm not around
Yeah, that's something to see
Say I'm the m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.