Freddie Gibbs - Fetti

Like, lumber jack vest and some Bape sweats
Eighty nine vets still rock the tape deck
Suckas ain't livin' they just wasting breathe
Summers pedal to t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.