Brian Courtney Wilson - Worth Fighting For

Worth fighting for
You met me deep in my despair to show me you
Would never leave me there you claimed
Be'Cause I was made for so much more
I am y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.