R Kelly - Gorilla

Its 4am and you are up getting fucked up
And what a world, it is all girls, I'am in luck
Say hello to your sisters and lets try some yoga
I'm Yoda,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.