Lynn Ahrens - Journey to the Past

Heart, don't fail me now!
Courage, don't desert me!
Don't turn back now that we're here.
People always say
Life is full of choices.
No one ever m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.