BBC Concert Orchestra - Memory

Daylight, see the dew on the sunflower
And a rose that is fading
Roses whither away like the sunflower
I yearn to turn my face to the dawn
I am waitin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.