Tyler, The Creator - Rella

I fucked this flow

This is my electronic press kit, hot as some fresh shit
Nigga recollect bitch, grow grey hairs, don't stress it
I text message, me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.