Tyler, The Creator - P

Okay, welcome to my 12 bar
The beat, wears it like a kevlar
As I smoke my tree, medlar, South African
Coughing 'til there's pains in my fucking abdome...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.