The Maranatha! Singers - Power

Fallin' for a fantasy
I threw away my destiny
I don't know where to stop
Feelin' broken-hearted

I'll think about it and to see my eyes
To cry t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.