Disney - The Tummy Song

A Pooh Bear takes Care of his Tummy
He Fills it with Things that are Sweet!

(Like a Lip Trill) Brr, rr, rr!

A Pooh Bear takes Care of his Tummy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.