Chris Tomlin - I Know Who I Am

I know who I am
I know who I am
I know who I am
I am Yours, I am Yours

I know who I am
I know who I am
I know who I am
I am yours, I am yours...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.