Andrew Lloyd Webber - The Actress Hasn't Learned the Lines (You'd Like to Hear)

(Aristocrats:)
Thus all fairy stories end
Only an actress would pretend
Affairs of state are her latest play
Eight shows a week, two matinees
My ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.