Disney - A Man Has Dreams (The Life I Lead) (A Spoonful of Sugar)

A man has dreams of walking with giants
To carve his niche in the edifice of time
Before the mortar of his zeal
Has a chance to congeal
The cup is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.