Randy Newman - Gonna Take You There

Alright Lou-lou! Let's get to it Darlin'!
C'mon now, just follow the bouncing butt!

We're gonna take you down
We're gonna take you down
We're go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.