Rick Ross - I'm Da Man

[Verse 1]
Went to sleep real
Woke up reala'
Goon affiliated
Ex drug deala'
Resume solid
Street-cred bigga'
Clique full of soldiers
All us k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.