Three 6 Mafia - Paid Dues

Yeah, yeah, Space Age forever; Niggas and hos better recognize
Eightball and MJG, been ten toes down in this game
Since we were two young playas i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.