Three 6 Mafia - Relax and Take Notes

[Chorus]
Relax and take notes while I take tokes of the marijuana
Smoke relax and take notes gun smoke gun smoke
I just want the paper I just want ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.