DJ Git Hyper - Sunshowers

I bongo with my lingo
Beat it like a wing yo
From congo to columbo
Can't stereo-type my thing yo

I salt and pepper my mangos
Shoot, spit out th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.