Alexis & Fido - El Lobo

¡Suu!

(Come on) son las doce ya hay luna llena
La noche todavía es temprano
Mujeres soltera están sueltas
Declaro que esta noche gano
Busca la ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.