Michaël Canitrot - Touched the Sky

Deeper and deeper and deeper
I keep falling to your ocean's floor
To rescue all the reasons
Though they drift away
Whenever I call

Guess this m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.