McNeely/Sill/Spencer - Speak Low

Speak low when you speak, love,
Our summer day withers away
Too soon, too soon.

Speak low when you speak, love,
Our moment is swift, like ships ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.